Draagvlak in Tweede Kamer voor maatregelen energiebesparing

8 december 2016

Er lijkt breed draagvlak te zijn in de Tweede Kamer voor de aangekondigde maatregelen op gebied van energiebesparing. Zowel voor kantoren als in de huursector worden maatregelen uitgewerkt om een energielabel C op termijn verplicht te stellen.
Diverse partijen gaven aan dat dit nog slechts het begin is en dat er ook gekeken moet gaan worden naar nog meer maatregelen in de toekomst, zoals een verplicht energielabel A voor kantoren in 2030 en een verdere uitbreiding van de verplichting naar de volledige utiliteitsbouw. De huidige maatregelen zijn nodig om de afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen, maar om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te kunnen halen zijn nog veel meer maatregelen nodig.

De NVM heeft gepleit voor een hogere ondergrens van 500 m2 voor het verplichte energielabel C voor kantoren. Daarmee wordt de maatregel beter uitvoerbaar en worden veel eigenaren-gebruikers binnen het MKB ontzien. Tijdens het Kamerdebat hierover liet de minister echter weten vast te willen houden aan een ondergrens van 100 m2, omdat een groot deel van de aanvullende energiebesparing juist ook uit de kleine kantoren moet komen. In tegenstelling tot grootgebruikers van energie hebben zij op dit moment namelijk nog geen verplichtingen op grond van bestaande regelgeving.

Dit betekent dat kennelijk ook een aanzienlijk deel van de investeringskosten (680 miljoen) zullen neerslaan bij MKB-bedrijven in kleine kantoren. De maatregel zullen de komende tijd concreet worden uitgewerkt, de NVM blijft hier nauw bij berokken. De verwachting is dat de maatregel in het najaar van 2017 aan de Tweede kamer wordt aangeboden. Dan zal er ook meer duidelijk zijn over de uitzondering voor monumenten en hoe wordt omgegaan met knelgevallen. De maatregelen op gebied van de huursector worden naar verwachting al in het voorjaar van 2017 bekend.

Meer nieuws
29nov
Taxeren; hinderlijke kostenpost of garantie voor goede prijs?

Op 13 oktober schreef Consumentenbond-directeur Bart Combée een column in de Telegraaf over taxaties. Hierin komt hij tot de conclusie dat taxaties “ineens veel duurder” zijn. Ook spreekt de Consumentenbond van ‘taxatietombola’, nadat drie verschillende taxateurs voor dezelfde woning in nagenoeg dezelfde periode tot sterk uiteenlopende bedragen kwamen. Na herhaaldelijk contact met de Consumentenbond reageert de NVM middels dit bericht op de door de Consumentenbond getrokken conclusies.

Waardebepaling
De Consumentenbond liet drie taxaties uitvoeren voor dezelfde woning in nagenoeg dezelfde periode. De getaxeerde waarden waren 470.000, 495.000,- en 575.000 euro. Tenzij sprake is van een bijzondere omstandigheid waarmee dit ongebruikelijk grote verschil verklaard kan worden, is dat een ernstige zaak. De NVM heeft de Consumentenbond dan ook herhaaldelijk gevraagd om inzage in de taxatierapporten, om al dan niet samen op te trekken en zo nodig stappen te ondernemen.

De reactie van de Consumentenbond is teleurstellend. Zij geven aan de taxatierapporten niet te kunnen delen vanwege bronbescherming en voegen daar aan toe dat de desbetreffende taxateurs niet weten dat hun taxatie is gebruikt voor het artikel. De Consumentenbond ziet daar ook geen noodzaak toe, omdat zij geen namen heeft genoemd. De NVM vindt deze houding onbegrijpelijk en hoopt dat de Consumentenbond van gedachten verandert. Zij lijkt hiermee namelijk niet bereid de mogelijk geconstateerde ‘misstand’ – een woord dat de Consumentenbond overigens zelf niet in de mond neemt – samen met de NVM te onderzoeken. Iets dat de NVM graag zou willen.

Het belang van taxaties
Taxaties zijn van grote betekenis voor de financiële stabiliteit. Door deugdelijke taxaties kunnen hypotheekverstrekkers en consumenten worden behoed voor de risico’s van overcreditering. Aan het taxatierapport worden terecht hoge eisen gesteld. Dit vereist gedegen kennis en kunde van de taxateur. De NVM vindt dat dit (ook) in de prijs tot uitdrukking mag komen.

Dit neemt niet weg dat taxeren geen exacte wetenschap is en dat een afgegeven taxatiewaarde altijd open staat voor discussie. Van essentieel belang voor de kwaliteit van een taxatie is daarom een goede inhoudelijke onderbouwing van de getaxeerde waarde. Binnen de NVM worden belangrijke stappen gezet om kwaliteit van deze onderbouwing steeds verder te verbeteren. Ook de AFM en DNB dringen hier op aan.

Kwaliteit heeft een prijs
Door de politiek lijken taxaties toch vooral te worden gezien als een hinderlijke kostenpost voor de consument bij het verkrijgen van een hypotheek. Dit inspireerde de Tweede Kamer eerder om het kabinet op te roepen modelmatige waardebepalingen toe te staan bij hypotheekverstrekkingen.

De NVM vindt dat de politiek zal moeten kiezen tussen ‘quick-and-dirty’ waardebepalingen met hoge risico’s of goed onderbouwde taxaties en de prijs die daaraan verbonden is. Uiteraard kiest de NVM voor het laatste. De recentelijk ingediende motie van de PvdA om de prijs van taxaties te verlagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn slaat naar mening van de NVM de plank dan ook volledig mis.

25mei
Museumwoning Van Doesburg-Rinsemahuis Drachten

Vanaf 1 juni 2017 presenteren Museum Dr8888 en Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis een speciale programmering voor de museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis. Twee keer per week zullen er stadswandelingen van het museum naar de museumwoning gaan plaatsvinden waarbij men een volledig gerestaureerde voorkamer kan bewonderen. Bezoekers ervaren zo een exclusieve preview van een echt driedimensionaal Stijlschilderij. Het Van Doesburg-Rinsemahuis vormt een waardevolle aanvulling op de al bestaande De Stijl/Dada-collectie in Museum Dr8888.

10jan
Landjepik gemeentegrond bijna onmogelijk

A heeft sinds 1992 een aan zijn tuin grenzend strookje gemeentegrond in gebruik. Het strookje grond fungeert als een talud naar een sloot. A heeft in 1992 op dit stukje gemeentegrond een klimop geplant, beschoeiing aangebracht en een klinkerpad aangelegd. Door deze feitelijke handelingen is A van mening dat hij dit stukje gemeentegrond gedurende 20 jaar in bezit heeft en daarmee het strookje gemeentegrond in eigendom heeft verkregen door (bevrijdende) verjaring.